ایران بار

حمل ونقل در تمامی کشور ها و در کلیه صنایع همواره از مقوله های اصلی و تأثیرگذار بوده و هزینه های لجستیکی بخش قابل توجهی از بهای تمام شده محصولات و خدمات را به خود اختصاص داده است. از آنجا که این کسب و کار علی رغم قدمت همچنان سنتی اداره می شود، گروه ایران بار بر آن شد تا با استفاده از فن آوری و رویکرد توسعه گرا و نگاه انسان مدار، با حفظ شأن و کرامت رانندگان ، در قالب طرح ایران بار تغییرات بنیادی در این حوزه ایجاد نماید.

لینکدین

اینستاگرام